top of page
icon_mark_a20.png

Chính sách quyền riêng tư của inTEAM

Cập nhật lần cuối: Ngày 13 tháng 10 năm 2021 

Friends Co., Ltd. (sau đây gọi là "công ty chúng tôi"), điều hành ứng dụng giao tiếp đa ngôn ngữ "inTEAM" (sau đây gọi là "ứng dụng này"), là người dùng của ứng dụng này và những người muốn đăng ký với tư cách là người dùng (sau đây gọi là "người dùng, v.v." (sau đây gọi là "Chính sách quyền riêng tư"), chúng tôi sẽ tuân thủ Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân (sau đây gọi là "Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân") và theo chính sách quyền riêng tư (sau đây gọi là “Chính sách quyền riêng tư”). , chúng tôi sẽ cố gắng xử lý và bảo vệ thích hợp.

 1.  Trong Chính sách quyền riêng tư này, thông tin cá nhân sẽ được định nghĩa theo Luật bảo vệ thông tin cá nhân và các định nghĩa khác sẽ tuân theo Điều khoản sử dụng của inTEAM (sau đây gọi là “Điều khoản sử dụng ”). sẽ là
   

 2. Trong ứng dụng này, chúng tôi thu thập các thông tin sau và sử dụng nó theo mục đích sử dụng.
  (1) Thu thập từ người dùng, v.v.
  ① Thông tin thu thập:
  a) Thành viên của người dùng cá nhân hoặc người dùng nhóm: Tên hiển thị trên ứng dụng (được đặt tự do trong giới hạn của Ứng dụng) ID đăng nhập (được đặt tự do trong giới hạn của Ứng dụng) Mật khẩu Ngôn ngữ bản địa Địa chỉ email · Tự giới thiệu (không bắt buộc) · Các vấn đề khác được chỉ định bởi công ty chúng tôi
  b) Người dùng nhóm: Tên nhóm (trong trường hợp là công ty, tên công ty) URL của trang web của nhóm, nếu có Tên quản trị viên nhóm Địa chỉ e-mail của quản trị viên Số điện thoại nhóm
  c) Phổ biến đối với người dùng: Thông tin đã được xử lý để không thể nhận dạng cá nhân trong thông tin trò chuyện được đăng ký trong ứng dụng này dựa trên các điều khoản sử dụng
  ② Mục đích sử dụng: Để cung cấp các dịch vụ của ứng dụng này Để xác nhận hoặc quản lý thông tin người dùng của ứng dụng này Để cung cấp hướng dẫn và trả lời các câu hỏi liên quan đến ứng dụng này ・ Liên hệ quản trị liên quan đến hoạt động của ứng dụng này ・ Để phản hồi các hành vi vi phạm các điều khoản sử dụng ・Để giúp cải thiện ứng dụng này và phát triển dịch vụ ・Để tiếp thị ứng dụng này hoặc phát triển dịch vụ khác Để phân tích nhằm mục đích khác ngẫu nhiên với mục đích sử dụng trên
  (2) Tổng hợp từ phiếu điều tra
  ① Thông tin thu thập: tên, địa chỉ email, văn bản yêu cầu
  ② Mục đích sử dụng: Để trả lời các câu hỏi, v.v.
   

 3. Chúng tôi sẽ không xử lý thông tin cá nhân ngoài phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng mà không được sự đồng ý của người dùng, v.v., trừ khi được Luật bảo vệ thông tin cá nhân và các luật và quy định khác cho phép. Tuy nhiên, điều này sẽ không áp dụng trong các trường hợp sau đây.
  (1) Khi pháp luật yêu cầu
  (2) Khi cần thiết để bảo vệ tính mạng, cơ thể hoặc tài sản của con người và khó có được sự đồng ý của Người dùng, v.v.
  (3) Khi đặc biệt cần thiết để cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của trẻ em và khó có được sự đồng ý của Người dùng, v.v.
  (4) Khi cần hợp tác với cơ quan quốc gia, chính quyền địa phương hoặc người được họ ủy thác để thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật và được sự đồng ý của Người dùng, v.v. Khi có rủi ro cản trở việc thực hiện
   

 4. Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân đúng cách và sẽ không thu thập thông tin đó bằng cách lừa dối hoặc các phương tiện sai trái khác.
   

 5. Công ty sẽ đảm bảo quản lý an toàn thông tin cá nhân trước các rủi ro như mất mát, hủy hoại, làm sai lệch và rò rỉ thông tin cá nhân, đồng thời thực hiện giám sát cần thiết và phù hợp đối với nhân viên và những người có liên quan của Công ty. Ngoài ra, khi thuê ngoài toàn bộ hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân, Công ty sẽ tiến hành giám sát cần thiết và phù hợp để đảm bảo việc quản lý an toàn thông tin cá nhân tại bên thuê ngoài.
   

 6. Trừ khi được phép tiết lộ theo Luật bảo vệ thông tin cá nhân và các luật và quy định khác, Công ty sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của người dùng, v.v. Tuy nhiên, các trường hợp sau đây không tương ứng với quy định về cung cấp cho bên thứ ba nêu trên.
  (1) Khi chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân cùng với việc ủy thác toàn bộ hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng
  (2) Khi thông tin cá nhân được cung cấp cùng với việc kế thừa kinh doanh do sáp nhập hoặc các lý do khác
  (3) Trường hợp sử dụng chung dựa trên các quy định của Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân

   

 7. Khi Người dùng, v.v. yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân dựa trên các quy định của Luật bảo vệ thông tin cá nhân, Công ty, sau khi xác nhận rằng yêu cầu là từ Người dùng, v.v., sẽ thông báo cho Người dùng, v.v. về sự chậm trễ. ( Nếu thông tin cá nhân không tồn tại, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về điều đó.) Tuy nhiên, điều này không áp dụng nếu Công ty không bắt buộc phải tiết lộ thông tin đó theo Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân hoặc các luật khác.
   

 8. Trong trường hợp người dùng, v.v. yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa (sau đây gọi là "chỉnh sửa, v.v.") nội dung dựa trên các quy định của Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân với lý do thông tin cá nhân không phải là đúng, Sau khi xác nhận rằng yêu cầu là từ chính người đó, chẳng hạn như người dùng, v.v., chúng tôi sẽ tiến hành điều tra cần thiết ngay lập tức trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng và dựa trên kết quả, chúng tôi sẽ xác định nội dung của thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ chỉnh sửa, v.v. và thông báo cho Người dùng, v.v. về ảnh hưởng đó (nếu chúng tôi quyết định không chỉnh sửa, v.v., chúng tôi sẽ thông báo cho Người dùng, v.v. Tuy nhiên, điều này không áp dụng nếu Công ty không bắt buộc phải sửa chữa, v.v., theo Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân hoặc các luật và quy định khác.
   

 9. Công ty có quyền xóa thông tin cá nhân của người dùng với lý do thông tin cá nhân của người dùng đang được xử lý ngoài phạm vi mục đích sử dụng đã được thông báo trước hoặc thông tin cá nhân đó có được do lừa dối hoặc các phương tiện sai trái khác. Trong trường hợp yêu cầu tạm ngừng sử dụng hoặc xóa (sau đây gọi là "tạm ngừng sử dụng, v.v.") theo các quy định của Đạo luật bảo vệ thông tin và được xác định là có lý do cho việc yêu cầu, Người dùng, v.v. Sau khi xác nhận rằng yêu cầu là từ chính người đó, chúng tôi sẽ ngay lập tức tạm dừng việc sử dụng thông tin cá nhân, v.v. và thông báo cho người dùng, v.v. Tuy nhiên, điều này không áp dụng nếu Công ty không bắt buộc phải tạm dừng sử dụng, v.v., theo Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân hoặc các luật và quy định khác.
   

 10. Công ty có thể thu thập thông tin từ Người dùng, v.v. bằng cách sử dụng cookie và các công nghệ tương tự.
  (1) Thông tin có thể được thu thập thông qua cookie để sử dụng các công cụ phân tích trang web hoặc dịch vụ phân phối quảng cáo khác nhau.
  (2) Cookie được ghi lại trên máy tính của người dùng, nhưng không bao gồm bất kỳ thứ gì nhận dạng một cá nhân. Người dùng muốn tắt cookie có thể làm như vậy bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt web của họ.
  (3) Tuy nhiên, nếu bạn tắt cookie, bạn không thể sử dụng một số chức năng của dịch vụ của chúng tôi.

   

 11. Người dùng, v.v. phải đồng ý với những điều sau đây khi Công ty sử dụng dịch vụ Google Analytics. Công ty chúng tôi sử dụng cookie để thu thập dữ liệu người dùng
   

 12. Người dùng, v.v. phải đồng ý với những điều sau đây khi Công ty sử dụng dịch vụ Google Adsense.
  (1) Các nhà phân phối bên thứ ba như Google sử dụng cookie để phân phối quảng cáo dựa trên thông tin khi người dùng, v.v. đã truy cập trang web của chúng tôi hoặc các trang web khác trong quá khứ.
  (2) Việc sử dụng cookie quảng cáo của Google cho phép Google và các đối tác của Google hiển thị quảng cáo phù hợp cho người dùng dựa trên thông tin khi người dùng, v.v. truy cập trang web của chúng tôi hoặc các trang web khác.
  (3) Người dùng, v.v. có thể tắt quảng cáo được cá nhân hóa trong phần cài đặt quảng cáo Chính sách Google Adshttps://policies.google.com/technologies/ads?hl=vi

   

 13. Người dùng, v.v., sử dụng Firebase (Google Inc.) làm công cụ thu thập dữ liệu sử dụng ứng dụng để sử dụng ứng dụng này làm tài liệu tham khảo cho sự phát triển trong tương lai và Firebase tự động thu thập thông tin người dùng. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập Vui lòng kiểm tra liên kết Chính sách bảo mật của Google bên dưới để biết thông tin cần thu thập, mục đích sử dụng và cung cấp cho bên thứ ba. Chính sách bảo mật của Googlehttps://policies.google.com/privacy?hl=ja
   

 14. Người dùng, v.v. phải đồng ý rằng Công ty sử dụng AdMob (Google Inc.) làm công cụ phân phối quảng cáo trong Ứng dụng và AdMob có thể tự động thu thập thông tin người dùng. Để biết thông tin thu được, mục đích sử dụng, cung cấp cho bên thứ ba, v.v., vui lòng kiểm tra liên kết của ứng dụng và chính sách bảo mật của công ty phân phối quảng cáo bên dưới. Chính sách quảng cáo của Googlehttps://policies.google.com/technologies/ads?hl=vi
   

 15. Đối với các yêu cầu tiết lộ, v.v., ý kiến, câu hỏi, khiếu nại và các yêu cầu khác liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua mẫu yêu cầu của ứng dụng này.
   

 16. Chúng tôi sẽ xem xét tình trạng hoạt động của việc xử lý thông tin cá nhân theo thời gian và cố gắng cải thiện liên tục, đồng thời có thể sửa đổi chính sách quyền riêng tư này nếu cần. Nếu chính sách bảo mật này được sửa đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trên ứng dụng này, vì vậy vui lòng kiểm tra thường xuyên.
  đó là tất cả

bottom of page