top of page
icon_mark_a20.png

Điều khoản dịch vụ của inTEAM

Cập nhật lần cuối: Ngày 13 tháng 10 năm 2021 

Điều khoản sử dụng dịch vụ inTEAM (sau đây gọi là “Điều khoản”) xác định các điều khoản sử dụng cho ứng dụng liên lạc đa ngôn ngữ “inTEAM” do Friends Inc. (sau đây gọi là “Công ty”) cung cấp.

Điều 1 (Định nghĩa thuật ngữ)

Định nghĩa của các thuật ngữ chính được sử dụng trong các Điều khoản này như sau.

(1) Ứng dụng này: Đề cập đến ứng dụng giao tiếp đa ngôn ngữ “inTEAM” do Công ty cung cấp, bao gồm ứng dụng phiên bản iPhone, ứng dụng phiên bản Android (sau đây gọi là “ứng dụng di động”) và ứng dụng web (sau đây gọi là là "ứng dụng web"). bao gồm tất cả

② Thỏa thuận sử dụng: Đề cập đến thỏa thuận liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng được ký kết giữa Công ty và Người dùng dựa trên các Điều khoản này.

(3) Người dùng: Đề cập đến một cá nhân hoặc nhóm đã đăng ký làm người dùng theo Điều 4 và đã ký kết hợp đồng sử dụng với Công ty.

④ Tài khoản: Đề cập đến tư cách đủ điều kiện sử dụng Ứng dụng do Công ty cấp cho Người dùng.

⑤ Người đăng ký Người dùng: Đề cập đến một cá nhân hoặc nhóm muốn trở thành Người dùng.

⑥ Người dùng cá nhân: Đề cập đến người dùng được cấp tài khoản với tư cách cá nhân.

⑦ Người dùng nhóm: Đề cập đến người dùng được chỉ định tài khoản cho nhiều thành viên của một nhóm.

⑧ Quản trị viên nhóm: Đề cập đến quản trị viên điều phối các quy trình gán tài khoản cho từng thành viên để nhiều thành viên sử dụng Ứng dụng với tư cách là người dùng nhóm.

⑨ Trò chuyện: Trao đổi tin nhắn giữa những người dùng thông qua Ứng dụng (sau đây gọi là “tin nhắn trò chuyện”) hoặc tệp đính kèm (sau đây gọi là “tệp đính kèm”) dựa trên định dạng và dung lượng do Công ty quy định đi kèm với tin nhắn trò chuyện, được gọi là

(10) Các bên trò chuyện: Đề cập đến những người dùng đã đồng ý trò chuyện với nhau.

⑪ Thông tin trò chuyện: Đề cập đến tất cả các tin nhắn trò chuyện và tệp đính kèm do Người dùng gửi thông qua Ứng dụng. ⑫ Chính sách bảo mật: Đề cập đến chính sách xử lý thông tin cá nhân do Công ty thiết lập riêng.

Điều 2 (Điều khoản)

 1. Thỏa thuận này sẽ áp dụng cho mọi thứ giữa Công ty và người dùng và những người không đồng ý với thỏa thuận này sẽ không thể sử dụng ứng dụng này.

 2. Trong trường hợp Công ty thiết lập các phương pháp sử dụng, biện pháp phòng ngừa, nguyên tắc, Câu hỏi thường gặp và các nguyên tắc khác trong Ứng dụng, các nguyên tắc đó sẽ tạo thành một phần của các Điều khoản này.

 3. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các Điều khoản này. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản này, Công ty sẽ thông báo trước cho Người dùng về nội dung của những thay đổi đó và ngày có hiệu lực. Tuy nhiên, nếu nội dung thay đổi không gây bất lợi cho người dùng, Công ty có thể ngay lập tức sửa đổi Điều khoản và thay đổi thành phản hồi sẽ được thông báo sau khi thực tế.

Điều 3 (Ứng dụng này)

 1. Công ty sẽ cung cấp các chức năng sau trong ứng dụng này.
  ① Chức năng trò chuyện cho các bên trò chuyện 
  ② Chức năng gửi tệp đính kèm cho các bên trò chuyện

  ③ Chức năng dịch và hiển thị tin nhắn trò chuyện trong thời gian thực
  ④ Chức năng hiển thị thông tin trò chuyện trong một khoảng thời gian do Công ty chỉ định ⑤ Các chức năng khác do Công ty thực hiện tùy từng thời điểm

 2.  Công ty sẽ hiển thị chi tiết về các chức năng của Ứng dụng được chỉ định trong đoạn trước trong Ứng dụng và thông tin mới nhất được Công ty hiển thị trong Ứng dụng sẽ luôn được ưu tiên. Bạn và sẽ.

 3.   Chúng tôi có thể thay đổi hoặc ngừng tất cả hoặc một phần chức năng của ứng dụng này bất kỳ lúc nào. Khi chúng tôi thay đổi chức năng của ứng dụng này, chúng tôi sẽ thông báo thông qua ứng dụng này và nếu người dùng sử dụng ứng dụng này sau khi thông báo, chúng tôi sẽ xem xét rằng bạn đã đồng ý với thay đổi.

 4.   Người dùng phải tự chịu trách nhiệm và chi phí để thực hiện các bước chuẩn bị cần thiết cho việc sử dụng ứng dụng này, chẳng hạn như thiết bị được sử dụng, môi trường Internet, các biện pháp bảo mật, v.v.

Điều 4 (Đăng ký người dùng)

 1. Những người muốn đăng ký làm người dùng phải tải xuống ứng dụng di động hoặc truy cập ứng dụng web, đồng ý với các điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư và đăng ký làm người dùng của ứng dụng này. Ngoài ra, những người muốn đăng ký với tư cách là người dùng có năng lực hạn chế, chẳng hạn như trẻ vị thành niên, phải được sự đồng ý trước của cơ quan có thẩm quyền của cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp khác.

 2. Ứng viên muốn đăng ký với tư cách người dùng cá nhân phải đăng ký những điều sau đây trong ứng dụng này khi đăng ký với tư cách người dùng.
  ① Tên hiển thị trên ứng dụng (tự do đặt trong giới hạn của ứng dụng này)
  ② ID đăng nhập (Đặt tự do trong giới hạn của ứng dụng này)
  ③ Mật khẩu
  ④ tiếng mẹ đẻ
  ⑤ Địa chỉ thư điện tử
  ⑥ Tự giới thiệu (không bắt buộc)
  ⑦ Các vấn đề khác do Công ty quyết định

 3. Khi đăng ký với tư cách người dùng nhóm, quản trị viên nhóm sẽ đăng ký thông tin sau trong ứng dụng và yêu cầu thành viên mục tiêu đăng ký với tư cách người dùng cá nhân trong ứng dụng như được quy định trong đoạn trước. Quản trị viên nhóm có nghĩa vụ đảm bảo rằng thành viên có liên quan tuân thủ Điều khoản với tư cách là người dùng cá nhân và sẽ cùng nhau và riêng lẻ đảm nhận các nghĩa vụ và trách nhiệm theo Điều khoản với thành viên có liên quan.
  ① Tên tập đoàn (trong trường hợp là tập đoàn, tên công ty)
  (2) Nếu tổ chức có trang web, URL của trang web
  ③ Tên người quản lý nhóm
  ④ Địa chỉ email của quản trị viên nhóm
  ⑤ Số điện thoại nhóm
  ⑥ Các vấn đề khác do Công ty quyết định

Điều 5 (Cấp tài khoản)

 1. Nếu Công ty chấp thuận đăng ký người dùng bởi một người muốn đăng ký làm người dùng, hợp đồng sử dụng sẽ được thiết lập và một tài khoản sẽ được cấp cho người muốn đăng ký làm người dùng.

 2. Công ty có thể không cấp tài khoản nếu Người đăng ký người dùng được xác định thuộc bất kỳ trường hợp nào sau đây. Trong trường hợp này, Công ty sẽ không có nghĩa vụ tiết lộ lý do.
  ① Nếu Người đăng ký đăng ký người dùng đã vi phạm các Điều khoản này trong quá khứ
  ② Nếu phát hiện có sự gian dối trong nội dung đơn
  ③ Khi có nguy cơ xung đột với các lực lượng chống đối xã hội được quy định trong thỏa thuận này
  ④ Ngoài ra, khi Công ty xác định rằng người dùng thiếu năng khiếu

 3. Người dùng phải quản lý chặt chẽ ID đăng nhập và mật khẩu, không cho mượn, chuyển nhượng, đổi tên, đặt tài sản thế chấp cho bên thứ ba không phải là người dùng. Bất kỳ thiệt hại nào gây ra do việc bên thứ ba sử dụng ID đăng nhập và mật khẩu của người dùng một cách cố ý hoặc sơ suất sẽ thuộc trách nhiệm của người dùng và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm.

 4. Người dùng có thể chấm dứt việc sử dụng Ứng dụng bất cứ lúc nào bằng cách xóa tài khoản theo phương pháp do Công ty quy định.

 5. Thời hạn của hợp đồng sử dụng sẽ là từ khi cấp tài khoản cho đến khi tài khoản bị xóa bởi người dùng hoặc Công ty.

Điều 6 (Thủ tục thay đổi)

Nếu có bất kỳ thay đổi nào về thông tin đã đăng ký của Ứng dụng, Người dùng phải thực hiện ngay thủ tục thay đổi do Công ty quy định.

Điều 7 (Phí sử dụng)

 1. Người dùng sẽ có thể sử dụng ứng dụng này miễn phí.

 2. Bất kể đoạn trên, nếu Công ty triển khai chức năng trả phí trong Ứng dụng, Người dùng sử dụng chức năng trả phí sẽ trả phí sử dụng do Công ty xác định theo cách thức do Công ty xác định.

Điều 8 (Đình chỉ ứng dụng này, v.v.)

 1. Nếu Công ty nhận thấy rằng Người dùng có thể vi phạm dù chỉ một trong các Điều khoản này, thì Công ty có thể tạm dừng việc cung cấp Ứng dụng cho Người dùng mà không cần thông báo trước.

 2. Công ty có thể tạm dừng cung cấp tất cả hoặc một phần của Ứng dụng mà không cần thông báo trước nếu áp dụng bất kỳ mục nào sau đây.
  ① Trong trường hợp có lỗi trong dịch vụ hoặc hệ thống do Công ty chỉ định
  (2) Khi một nhà cung cấp dịch vụ hoặc hệ thống do Công ty chỉ định thực hiện kiểm tra và bảo trì khẩn cấp hệ thống máy tính;

  ③ Trong trường hợp mất điện, lỗi máy chủ, v.v.
  ④ Khi có lỗi trong máy tính, đường dây liên lạc, v.v.
  ⑤ Do sự cố bất khả kháng như động đất, sét đánh, hỏa hoạn, v.v.
  ⑥ Do Công ty tạm ngừng kinh doanh

  ⑦ Các trường hợp khác mà Công ty thấy cần thiết

 3. Theo đoạn 1 và 2, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại liên quan đến việc người dùng không thể sử dụng ứng dụng này, các thiệt hại liên quan đến gián đoạn công việc hoặc mất dữ liệu, các thiệt hại do sử dụng ứng dụng này. Người dùng chấp nhận và đồng ý rằng công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, phát sinh từ việc sử dụng ứng dụng này, chẳng hạn như tăng lợi nhuận bị mất.

 4. Công ty có thể yêu cầu người dùng và người từng là người dùng về những thiệt hại gây ra cho Công ty theo đoạn 1.

Điều 9 (Nhiệm vụ)

 1. Người dùng không được chuyển nhượng hoặc cho bên thứ ba mượn tư cách là người dùng ứng dụng này.

 2. Trong trường hợp Công ty chuyển giao hoạt động kinh doanh của Ứng dụng cho bên thứ ba, Công ty có thể chuyển trạng thái hợp đồng, thông tin người dùng và các thông tin khác dựa trên các Điều khoản này cho bên nhận chuyển nhượng và Người dùng sẽ có quyền làm như vậy mà không bị phản đối trước. .Tôi chấp nhận nó.

Điều 10 (Cấm)

Khi sử dụng ứng dụng này, bất kể là cố ý hay sơ suất, người dùng không được thực hiện bất kỳ hành động nào thuộc từng mục sau đây hoặc bất kỳ hành động nào có thể thuộc bất kỳ mục nào bên dưới, tự mình hoặc bằng cách sử dụng một bên thứ ba. bữa tiệc. .

① Hành vi truyền tải các tác phẩm hoặc bản sao có bản quyền của Công ty hoặc bên thứ ba mà không được phép

② Hành vi truyền các vấn đề thuộc quyền riêng tư hoặc bí mật thương mại của Công ty hoặc bên thứ ba mà không được phép

③ Hành vi gây bất lợi hoặc thiệt hại cho Công ty hoặc bên thứ ba

④ Hành vi xâm phạm nhân quyền của bên thứ ba hoặc hành vi trái với đạo đức và trật tự công cộng

⑤ Hành vi sử dụng ứng dụng này cho các hành vi phạm tội như lừa đảo và đe dọa

⑥ Các hành động gây quá tải cho hệ thống hoặc máy chủ của Công ty

⑦ Hành vi vận hành Ứng dụng trái phép, hành vi sử dụng Ứng dụng bị trục trặc, hành vi đặt câu hỏi nhiều lần quá mức cần thiết, hành vi đưa ra yêu cầu vô lý đối với Công ty hoặc các hành vi khác can thiệp vào hoạt động của Công ty hoặc Ứng dụng.

⑧ Hành vi gây tổn hại đến uy tín của Công ty hoặc Ứng dụng

⑨ Hành vi khai báo hoặc thông báo sai với Công ty

⑩ Hành vi sử dụng hoặc cung cấp các chương trình độc hại như virus máy tính thông qua ứng dụng này

⑪ Hành vi chuyển giao hoặc chia sẻ phần mềm bất hợp pháp, v.v. thông qua ứng dụng này

⑫ Hành vi vi phạm pháp luật hoặc trật tự công cộng và đạo đức

⑬ Hành vi cho phép bên thứ ba nhập ID đăng nhập và mật khẩu để sử dụng Ứng dụng

⑭ Hành vi đảo ngược kỹ thuật, dịch ngược, phân tách, v.v. cho ứng dụng này

⑮ Hành vi sao chép, sửa đổi, cấp phép lại, bán lại, cho mượn, v.v. của ứng dụng này

⑯ Yêu cầu trò chuyện bừa bãi hoặc gây phiền nhiễu hoặc thêm nhóm cho người dùng khác

⑰ Hành vi sử dụng ứng dụng này bằng cách sử dụng thiết bị đã sửa đổi

⑱ Các hành vi khác mà Công ty cho là không phù hợp

Điều 11 (Hủy bỏ hợp đồng sử dụng)

Nếu Công ty xác định rằng Người dùng thuộc bất kỳ trường hợp nào sau đây, thì tất nhiên, Công ty có thể hủy bỏ thỏa thuận sử dụng có liên quan và xóa tài khoản mà không cần thông báo trước cho Người dùng.

① Trong trường hợp vi phạm các Điều khoản này

② Trong trường hợp vi phạm các điều cấm của điều trước

③ Trong trường hợp tín dụng không chắc chắn

④ Khi có nguy cơ rơi vào thế lực chống đối xã hội được quy định trong thỏa thuận này

⑤ Nếu Ứng dụng không được sử dụng trong khoảng thời gian do Công ty quy định;

⑥ Các trường hợp khác không phù hợp để tiếp tục hợp đồng sử dụng

Điều 12 (Xử lý thông tin chat)

 1. Ứng dụng này không có chức năng để người dùng xuất hoặc sao lưu thông tin trò chuyện. Do đó, người dùng phải tự chịu trách nhiệm lưu thông tin trò chuyện mà họ cho là quan trọng, chẳng hạn như lưu ảnh chụp màn hình khi thích hợp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ lợi nhuận nào.

 2. Công ty không có nghĩa vụ phải hiển thị hoặc lưu trữ thông tin trò chuyện trong Ứng dụng vượt quá khoảng thời gian do Công ty chỉ định và sẽ không chịu trách nhiệm khôi phục dữ liệu đã bị xóa dựa trên thông số kỹ thuật của Ứng dụng.

 3. Chúng tôi sẽ coi thông tin trò chuyện là thông tin bí mật và sẽ không tiết lộ thông tin đó cho bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin đó cho các mục đích khác ngoài việc cung cấp ứng dụng này. Tuy nhiên, các trường hợp sau đây là ngoại lệ.
  ① Khi có yêu cầu tiết lộ hợp pháp từ cơ quan điều tra, tòa án hoặc cơ quan hành chính

  ② Khi chúng tôi bắt buộc phải tiết lộ thông tin dựa trên luật pháp và quy định
  ③ Khi cần thiết khẩn cấp để bảo vệ tính mạng, cơ thể hoặc tài sản của người dùng hoặc bên thứ ba
  ④ Khi có nhu cầu khẩn cấp để bảo trì ứng dụng này ⑤ Khi cần tuân thủ các mục trên

Điều 13 (Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý)

 1. Mọi vấn đề phát sinh giữa những người dùng thông qua ứng dụng này sẽ được giải quyết giữa các bên trò chuyện và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại, rắc rối, tranh chấp, v.v. nào phát sinh giữa các bên trò chuyện hoặc giữa người dùng và bên thứ ba. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm chịu trách nhiệm.

 2. Công ty không đảm bảo tính chính xác của kết quả dịch thông tin trò chuyện trong ứng dụng này và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

 3. Công ty không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính trung thực, hợp pháp, an toàn, phù hợp với mong đợi của người dùng, v.v. của tất cả các thông tin được người dùng đăng ký trong dịch vụ này.

 4. Ngay cả khi Công ty thực hiện các biện pháp bảo mật trong phạm vi Công ty thực hiện các biện pháp với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ chung, ngay cả khi người dùng bị thiệt hại do vi-rút, phần mềm độc hại, v.v. khó tránh khỏi, Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. không.

 5. Công ty chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc xảy ra lỗi, lỗi, lỗi, v.v. trong thiết bị hoặc đường truyền thông của người dùng, v.v. và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với thiệt hại gây ra cho người dùng hoặc bên thứ ba do hoàn cảnh như vậy. .

 6. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào mà những người dùng khác có thể phải chịu từ các đích liên kết của các URL đó do người dùng đăng các URL, v.v.

 7. Các điều khoản miễn trừ trách nhiệm pháp lý của Công ty được quy định trong các Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty có sơ suất cố ý hoặc nghiêm trọng. Ngoài ra, ngay cả khi một phần của bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này không hợp lệ, bị hủy bỏ hoặc bị đình chỉ theo Bộ luật Dân sự, Đạo luật Hợp đồng Người tiêu dùng hoặc các luật và quy định khác, phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

Điều 14 (Ghi nhận quyền, v.v.)

 1. Tất cả bản quyền, quyền thương hiệu và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến ứng dụng này sẽ thuộc về Công ty hoặc chủ sở hữu quyền đã cấp phép cho Công ty.

 2. Công ty cấp phép cho Người dùng sử dụng Ứng dụng dựa trên các Điều khoản này, nhưng không chuyển giao bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào. Vì lý do này, người dùng không được sao chép, sửa đổi hoặc tạo các sản phẩm phái sinh của một phần hoặc toàn bộ ứng dụng này và không được cố gắng đảo ngược kỹ thuật, dịch ngược, tháo rời hoặc phân tích ứng dụng này theo cách khác.

 3. Người dùng cấp cho Công ty quyền dịch các tin nhắn trò chuyện.

 4. Ngoài đoạn trước, Công ty sẽ có thể sao chép, điều chỉnh, tự động truyền công khai và chỉ sử dụng thông tin trò chuyện trong phạm vi cần thiết để cung cấp Ứng dụng cho Người dùng.

Điều 15 (Liên hệ)

 1. Công ty sẽ liên hệ với Người dùng bằng các phương tiện liên lạc mà Công ty cho là phù hợp.

 2. Người dùng sẽ liên hệ với Công ty thông qua phương thức liên hệ do Công ty thiết lập trên Ứng dụng và Công ty sẽ không có nghĩa vụ trả lời bất kỳ thông tin liên lạc nào từ Người dùng thông qua bất kỳ phương thức nào khác ngoài các phương tiện gia tăng.

Điều 16 (Xử lý thông tin cá nhân)

Chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của người dùng dựa trên chính sách bảo mật của chúng tôi.

Điều 17 (Bí mật)

Người dùng không được sử dụng thông tin do Công ty tiết lộ cho người dùng liên quan đến Ứng dụng cho các mục đích khác ngoài mục đích tiết lộ, trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.Ngoài ra, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin đó cho bên thứ ba.

Điều 18 (Loại trừ lực lượng chống đối xã hội)

 1. Người dùng hoặc người muốn đăng ký làm người dùng có thể tự mình là một nhóm tội phạm có tổ chức, một thành viên của một nhóm tội phạm có tổ chức, một thành viên liên kết của một nhóm tội phạm có tổ chức, một công ty liên quan đến một nhóm tội phạm có tổ chức, một tổ chức xã hội. người ủng hộ phong trào, chẳng hạn như kẻ lừa đảo công ty, nhóm tội phạm có tổ chức tình báo đặc biệt hoặc bất kỳ người nào khác tương đương với những người này (sau đây gọi là "lực lượng chống đối xã hội"), cũng như bất kỳ đối tượng nào sau đây và cam kết không rơi vào bất kỳ mục nào sau đây trong tương lai.
  (1) Có mối quan hệ trong đó các thế lực chống đối xã hội được công nhận để kiểm soát việc quản lý
  ② Có mối quan hệ trong đó các lực lượng chống đối xã hội được công nhận là có liên quan đáng kể đến việc quản lý
  (3) Có mối quan hệ được công nhận là sử dụng các lực lượng chống đối xã hội một cách không công bằng, chẳng hạn như nhằm mục đích kiếm lợi bất chính cho bản thân, công ty của chính mình hoặc bên thứ ba hoặc nhằm mục đích gây thiệt hại cho bên thứ ba.
  ④ Có mối quan hệ được công nhận là có liên quan đến việc cung cấp tiền, v.v., cho các thế lực chống đối xã hội, hoặc cung cấp sự tiện lợi, v.v.
  ⑤ Một quan chức hoặc một người có liên quan đáng kể đến việc quản lý có mối quan hệ bị xã hội lên án với lực lượng chống đối xã hội

 2. Người dùng hoặc người đăng ký người dùng hứa sẽ không tham gia vào bất kỳ hành vi nào sau đây, dù là của chính họ hay của bên thứ ba.
  ① Đòi hỏi bạo lực
  ② Yêu cầu vô lý ngoài trách nhiệm pháp lý
  ③ Hành vi sử dụng ngôn ngữ đe dọa hoặc bạo lực liên quan đến giao dịch
  ④ Hành vi tung tin đồn thất thiệt, sử dụng thủ đoạn lừa đảo hoặc vũ lực nhằm gây tổn hại uy tín của bên kia hoặc cản trở hoạt động kinh doanh.

Điều 19 (Tham vấn)

Các vấn đề không được quy định trong các Điều khoản này hoặc các vấn đề gây nghi ngờ về việc giải thích các quy định của các Điều khoản này sẽ được thảo luận và giải quyết trên tinh thần thiện chí.

Điều 20 (Luật điều chỉnh và Thỏa thuận về thẩm quyền)

Thỏa thuận này sẽ được giải thích dựa trên luật pháp Nhật Bản. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh giữa Người dùng và Công ty sẽ thuộc thẩm quyền xét xử độc quyền của Tòa án Quận Tokyo hoặc Tòa án Sơ thẩm Tokyo với tư cách là tòa sơ thẩm, tùy thuộc vào mức độ tranh chấp.

đó là tất cả

bottom of page